KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

Energistrategi och klimatanalys i Lerums kommun

Lerums kommun har som mål att vara Sveriges ledande miljökommun år 2025 eller tidigare. Som en av många aktiviteter för att nå målet har Lerum, med hjälp av KanEnergi, utarbetat en bild av nuläget. Med hjälp av statistik från SCB och den nationella emissionsdatabasen RUS har vi sammanställt energianvändningen inom den geografiska kommunen. Vi har även använt kommunintern statistik och sammanställt energianvändningen i den kommunala verksamheten, uppdelat på olika verksamhetsområden.

Baserat på nulägesanalysen har KanEnergi tillsammans med Lerums kommun utformat en energi- och klimatstrategi. Strategin inkluderar specifika mål på energieffektivisering och andra besparingar i fastigheter, industrier och även på transportsidan. För att ge Lerum en bild av omvärlden har vi även ställt de kommunala målen i relation till regionala och nationella mål, samt mål som formulerats på EU-nivå.

En strategi är aldrig bättre än sin senaste uppdatering. Den årliga uppdateringen av energi- och klimatstrategin kallas klimatanalys. Den innehåller förutom en uppdatering av data och diagram även en sammanställning och analys av måluppfyllelsen. Efter att energi- och klimatstrategin upprättades 2010 har KanEnergi hjälp till med en årlig uppdatering under tre år för att följa och bedöma genomförda åtgärders effekter och måluppfyllelse.

Samarbetet med Lerums kommun pågår sedan 2009.